TARİHİ ESERLER KÜLTÜREL DEĞERLER VE TURİZM


Türk ulusunun, bugün üzerinde yerleştiği Anadolu yarımadası, çok sayıda ulus ve uygarlıkların yaşamına sahne olmuş, bu nedenle de dünyanın en zengin kültür birikimine sahip, son derece şanslı bir kara parçasıdır.
Türkler, Anadolu'yu fethederek, burayı yurt edinmeleri ile kirlikte, zengin kültürlerini bu bölge üzerinde yaygınlaştırmışlar, eski kültürlerle kaynaşarak, dünyanın en zengin kültürmozaiğini meydana getirmişlerdir.
Malkara ilçesi de, geleneksel Türk kültürü ile kirlikte, kültürel varlığı son derece zengin ve renkli olan bir ilçedir. 1356 yılında, Osmanlıların fethetmesi ile birlikte, Malkara İlçesi ve çevresine Anadolu'nun çeşitli yörelerinden getirtilen topluluklar yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, Türk örf, adet, inanç, felsefe, yaşama biçimi, değer yargıları da bölgede kendisinden önceki kültürün üzerine yerleşmiş ve yörede Türk kültürü hakim olmaya başlamıştır. 19. yüzyılın sonlarında ve 20 yüzyılın özellikle ilk yansında Balkanlann çeşitli yörelerinden gelen Türk göçmenler ile kirlikte, bölgenin kültürü zenginleşerek, gelişmiştir. Bu gelişme ile birlikte, bugün oldukça zengin birkültür yapısı ortaya çıkmıştır. Son derece aydın ve çağdaş düşünce yapısına sahip olan Malkara insanı, klasik kültürr değerlerini korumakla birlikte, çağdaş kültürel değerleri de kolaylıkla özümlemektedir. Malkaralılar böylece kendi öz kimliğini korumakla birlikte değişen ve gelişen dünyamızda ortak anlayış ve değer yargıları ile oluşan evrensel kültürü de benimsemektedir.
Neticede, Malkara ve yöresinde çağdaş, uygar toplum düzeni gün geçtikçe daha güzel bir şekilde oluşmaktadır.

TARİHİ KÜLTÜREL ARKEOLOJİK DEĞERLER

Trakya Ön Asya' nın arkeolojik kakımdan en az bilinen bölgeleri arasındadır. Bilhassa Malkara ve köyleri tarih öncesi çağları ile ilgili bilgilerimiz kazı münferit ve daha çok rastlantılara bağlı buluntular dışında hemen hemen hiç yok denecek kadar azdır.
Oysaki Trakya'nın en eski kentlerinden olan Malkara, Trakya'da olduğu için Asya ile Avrupa arasındaki kara ve gerekse Ege ile Karadeniz arasındaki deniz bağlantısının kilit noktası üzerindeki coğrafi konumu bakımından büyük bir önem taşımaktadır.
Trakya kir kum saatinin dar boğazına benzetebileceğimiz bölge, Avrupa ve Asya kıtaları arasında kültürel alışverişi ticaret,istila, göç gibi her türlü toplumsal hareketleri çağlar boyu yaşamıştır.
Malkara ve köylerinde bulunan arkeolojik ve kültürel kalıntılar ve yerleri;

HÖYÜK -TÜMÜLÜS

Bunlar Trak krallarının ve beylerinin mezarlarıdır, içerisinde yatanların zenginlik ve üstünlüklerini göstermek için yüksek tepelere yapılmıştır. İçlerinde ölü odaları vardır. Romalıların Hıristiyanlıktan önceki devrinde de yapılmış, ancak Hıristiyanlıktan sonra bırakılmıştır.
Bunları sıralarsak en ünlüsü Kermeyan Tümülüs’üdür. Yükseklik ve kapladığı alan bakımındanMalkara ve çevre köylerinde ondan büyüğü yoktur.
Antik dönemde ViaEgnatia adı ile Lilinen sam 1 yol u üzerinde bulunan Apri (KermiyenMahallesi ) kenti civarında bulunan 3 tümülüsten biri olan bu Tümülüs olasılıkla bu kentin yöneticilerinden birine aittir. Apri kenti Roma ve Bizans çağlarında önemli bir konuma sahip olduğundan tümülüsün özellikle Roma çağında yapılmış olduğu düşünülebilir. Yüksekliği yaklaşık 10 m. dir. Tümülüsün yamaçlarındaki tarlada tarım yapıldığından sürülmek suretiyle yayvanlaşmıştır. Üzerinde kaçak kazı izlerine rastlanmaktadır. Kermeyan köyü sınırlarında kalan iki tümülüs birlikte bir grup oluşturmaktadır.
Bir tümülüs de Kırıkali Mahallesinin kuzeyinde Kum mevkiindedir. Yaklaşık 10 m. yüksekliğe sahiptir. Kermeyan tümülüsleri ile aynı doğrultuda olup, birbirlerini görebilmektedir. Üzeri yayvanlaştırılmış durumdadır.
İlçe merkezinde bulunan Kartaltepe, Tavşantepe Tümülüsleri ile Tugay sınırlan içinde bulunan 2 adet tümülüs daha bulunmaktadır. Batkın, Hacısungur, Kürtüllü, Kozyörük, Sarnıç, Tekke, Pirinççeşme, Kavakçeşme, Gözsüz, Müstecep ve Yılanlı Mahallelerinde 2 adet yan yana yapılmış Tümülüsler hu konudaki önemli eserlerdir.

YENATUZ HARABELERİ

Bu da yine Kermeyan köyü civarındadır. Tarihi Traklara kadar varmaktadır. Hıristiyanlıktan önce önemli bir merkez olduğu kitabe parçalarında VASPASİANOS'un adı geçen hu yerin Bizans devrinden kalmış bir kalıntı olduğu sanılmaktadır.

KALELER
Kermeyan Kalesi
Bunlardan önemli olanı Kermeyan Kal' ası (Zesutare) dir. Kala, Kermeyan köyünde taşlık dere ve Kala deresi arasında 200 dönümlük bir yerde dışı Keşan taşları ile yapılmıştır. Çok eski Kala olup oturma yeri olarak kullanılmıştır. Eski ismi APRİ dir.
Osmanlılardanönce Balkanlardan inen akıncı kavimler tarafından yakılmış olabileceği gibi, Türklerin gelişinden önce Trakya'da çok büyük bir deprem olması sebebiyle de yıkılmış olabilir.
Sultan Orhan ve I. Murat zamanlarında ve daha sonradan Malkara çevresinde bir çok yerlerde olduğu gibi Anadolu'dan getirtilen Germiyanlıların (Kütahya) bu Kal'ayı beğenmeyerek bir kilometre güney doğusundaki yüksek sırtlara köy kurdukları tahmin edilmektedir.
 
Elmalı ve Yenidibek Kaleleri

Malkara'nın Elmalı Mahallesinde Elmalı,Yenidibek Mahallesinde de Blovazt Kalası yıkılmış olduğu halde, surları yer yer görülmektedir. Her iki kale de bölge arazilerinin hakim tepelerine kurulmuş, yüzyıllarca önemli savunma görevlerini yerine getirmiştir. Osmanlıların bölgeyi fethetmesi ile kirlikte kaleler yıkılmış, kullanılmaz duruma getirilmiştir. Bugün ker iki kalenin yer üstünde kazı duvar kalıntıları görülmektedir.

Karacahalil ( Kocakale) Kalesi

Toprak üstü araştırmaları yapılan Karacahalil köyü hudutları dahilindeki Koca Kale diye anılan kale ise konum itibari ile ilk çağlardaki yerleşimlere uygun Çanakkale Boğazı ve Saroz Körfezini görmektedir. Yer üstü buluntulardan, siyah pişmiş toprak parçalarından, Tunç çağı yaşantısından (M.Ö.5 yy.) dan Bizans dönemi yerleşmesine kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.

FOLKLOR (Halk Bilimi)

Folklor; halk geleneklerini, inançlarını, adetlerini, efsanelerini inceleyen bilimdir. Folklor halka ait her şeyi içine alır.
Ulusların çağdaş uygarlık düzeyinde yerlerini alabilmeleri için, kendi öz değerlerini bilmeleri ve ona sahip çıkmaları gerekir.

Halk Oyunları

Halk oyunları, geçmişe özgü kültür değerlerini, halka özgü düşünce ve duygularını yansıtır.
Malkara yöresinde oynanan oyunlar genel olarak karşılama, hora, çete oyunları {ağır hava adıyla) olarakisimlendirilir. Oyunlarda akış hızlı başlayıp hızlı bitme (karşılama), yavaş başlayıp yavaş bitme(ağır kava), yavaş başlayıp kızlı bitme (patrona, cevriye) olarak görülür.
Oyunlar yalnız erkek, yalnız kız, ya da kız erkek karışık olarak oynanır. Ancak ağır hava tipindeki oyunlar yalnız erkekler tarafından oynanır.
Yörede oynanan oyunlarda genellikle davul, klarnet, zurna, tulum en çok çalınan enstrümanlardır.
Yöremizde, oynanan başlıca oyunlar; Debrek, Uç Tokmak, Eski Fasulye, Cevriye, Patrona, Karaçalı, Fetih, Tulum, Yarım Kasap, Düz Kasap, Arzu ile Kanber,  Karayusuf, Yuvan Kaptan, Gacal Karşılaması, Çiftetelli, Tekirdağ Karşılaması’dır.

 

Yukarı çık.